คลินิก จักษุ

คลินิก จักษุ2018-12-17T12:04:45+00:00

Project Description

      บริการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาโรคทางตาทุกชนิดและบริการตรวจสภาพดวงตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคต้อกระจก ต้อหินและต้อลม