คลินิก กายภาพบำบัด

คลินิก กายภาพบำบัด2018-12-17T12:04:45+00:00

Project Description

       ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจ โดยใช้วิธีตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยไฟฟ้า การรักษาด้วยความร้อน-เย็น การออกกำลังกายรวมทั้งการรักษาด้วยมือ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของนักกายภาพบำบัด