โปรแกรมตรวจสุขภาพ แทนความห่วงใย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แทนความห่วงใย

รายการตรวจ

โปรแกรม 1

โปรแกรม 2

โปรแกรม 3

ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ Physical Examination
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ วัดลานตา วัดความดันตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin prep
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจหาภาวะการแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือด ABI
ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-Ray
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS  •
ตรวจระดับการทำงานของไต Bun
Creatinine
ตรวจการทำงานของตับ SGOT
SGPT
ตรวจหากรดยูริค Uric acid
ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด  4 ชนิด Cholesterol / Triglyceride / HDL / LDL
ตรวจปัสสาวะ Urine analysis

ราคา

3,400 บาท

4,900 บาท

6,400 บาท