แพ็คเกจคลอดสบายกระเป๋า

แพ็คเกจคลอดสบายกระเป๋า

การคลอดธรรมชาติ (พักโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)

30,000 บาท

(พักโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)

 • ค่าห้องคลอด เครื่องมือช่วยคลอด ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ในห้องรอคลอด และห้องคลอด
 • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการขณะรอคลอด
 • ค่าห้องพักหลังคลอดสำหรับมารดา ค่าห้องพักสำหรับทารก ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร และชุดรับ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ระหว่างอยู่โรงพยาบาล
 • ค่าสูติ-นรีแพทย์ และกุมารแพทย์
 • ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) วัคซีนป้องกันไวรัวตับอักเสบบีเข็มแรก และ วิตามินเค1 เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติในทารกแรกเกิด
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกแรกเกิด ได้แก่ กรุ๊ปเลือด ABO กรุ๊ปเลือด Rh ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (TSH, PKU) ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT)
 • ตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด (ABR)
 • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่อง Pulse Oxemeter (ไม่ต้องเจาะเลือด)

การผ่าตัดคลอด (พักโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

42,000 บาท

(พักโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

 • ค่าห้องผ่าตัด ค่ายาสลบ ค่าการบล็อคหลัง ค่าบริการในห้องผ่าตัด
 • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าห้องพักหลังคลอดสำหรับมารดา ค่าห้องพักสำหรับทารก ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร และชุดรับ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ระหว่างอยู่โรงพยาบาล
 • ค่าสูติ-นรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และกุมารแพทย์
 • ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) วัคซีนป้องกันไวรัวตับอักเสบบีเข็มแรก และ วิตามินเค1 เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติในทารกแรกเกิด
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกแรกเกิด ได้แก่ กรุ๊ปเลือด ABO กรุ๊ปเลือด Rh ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (TSH, PKU) ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT)
 • ตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด (ABR)
 • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่อง Pulse Oxemeter (ไม่ต้องเจาะเลือด)

การผ่าตัดคลอดและทำหมัน

47,000 บาท

การผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง

49,500 บาท

หมายเหตุ

 • กรณีคลอดปกติพร้อมทำหมันหญิง คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • กรณีมีภาวะแทรกซ้อนของทารก หรือมารดาหลังคลอด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ และค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • การอยู่โรงพยาบาลเพื่อรอคลอด หากไม่คลอดภายในวันนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างรอคลอด จะไม่รวมอยู่ในแพคเกจคลอดเหมาจ่ายนี้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณียกเว้นที่ไม่สามารถเข้าโครงการคลอดเหมาจ่ายได้ มีดังนี้

 • กรณีตั้งครรภ์แฝดตั้งแต่ทารก 2 คน ขึ้นไป
 • กรณีมารดามีภาวะแปรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ มารดามีภาวะเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคหัวใจ คลอดก่อนกำหนด รกเกาะต่ำและมารดามี Anti HIV Positive, Rh negative

วันนี้ –  31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไข

 • การใช้บริการ ราคาดังกล่าวรวม ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการทำหัตถการ, ค่าแพทย์ทำหัตถการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการตามที่ระบุเท่านั้น
 • การใช้แพ็คเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า